آماده سازی زمین براي كاشت نهال گردو Previous item بیماری های نهال گردو Next item آموزش احداث باغ گردو

آماده سازی زمین براي كاشت نهال گردو

آماده سازی زمین براي كاشت نهال گردو

جهت اجرای اصولی کاشت باید حتما از ریسمان کار و مترهای نقشه برداری بلند که از جنس پلاستیک پارچه ای هستند استفاده نمائید و اجرای کار در مرحله اول به این صورت است که دو(2) سر ریسمان کار را به دور یک چوب میخی شکل به قطر دسته تیشه که یک سرآن  را تیز کرده اید پیچیده و سپس یکی از میخ های چوبی را که بدور آن ریسمان کار پیچیده شده است را در مبدا (بالای محدوده زمین در خاک فرو کرده ومیخ چوبی دوم را در پایین محدوده زمین با کشیدن ریسمانکارطوری درخاک فرو
می نمایید که نخ صاف و آویزان نباشد سپس روی نخ راباگچ ساختمانی گچ ریزی می کنید(بطوری که درخاتمه کار یک خط سفید گچی ایجاد شود.نهال گردو

سپس یک سرمتر را در کنار یکی از میخ های چوبی ثابت نموده و متر را تا فاصله 15متر(فاصله کاشت اصولی و منطقی درختان گردو )می کشید وبعداز اینکه آن نقطه راعلامتگذاری کردید همان میخ چوبی را خارج کرده و در محل علامت گذاری شده فرو می کند و به همین ترتیب همین کار را با میخ چوبی دیگر انجام می دهید و قاعدتا مثل مرحله قبل شما یک خط
دیگر که با ریسمان کار ایجاد کرده اید خواهیدداشت ومثل قبل روی خطی که با ریسمان کار ایجاد کرده اید مجددا گچ ریزی می کنید و درخاتمه یک خط گچی دیگر به مواظات خط قبلی ایجاد می شودوهمین کارراتا انتهای محدوده زمین ادامه بدهید که مسلما در خاتمهخط های سفیدی به موازات هم ایجاد خواهد شد.
در مرحله بعدی همین مراحل اجرایی رادر2ضلع دیگر زمین و برعکس انجام دهید و زمانی که در 2ضلع دیگر زمین همین عملیات اجرائی را انجام دادید خواهید زمین توسط خط های سفید گچی بصورت شطرنجی درآمده است. تقاطع خط های سفید گچی محل قرار گرفتن نهال های شما می باشد که درواقع محل کندن چاله ها جهت کاشت
نهال هاست.

مراحل کندن گودال ها جهت کاشت نهال
👇

چاله هایی به عمق 70 سانتی مترالی یک متر و به مساحت 70 سانتی متر الی یک متر را حفر نمائید ولزوما جهت اجرای کار خاک های سطحی رااز خاک های قسمت
انتهایی تفکیک نمایید،سپس کودحیوانی و ماسه بادی را با خاک های سطحی که قبلا تفکیک کرده بودید با هم مخلوط کرده و درحدی خاک درته گودال بریزیدکه
زمانی که نهال را در گودال قرار دادید ناحیه طوقه(حدفاصل بین ریشه وساقه) کمی بالاتراز سطح خاک قرار گیرد،سپسنهال را در گودال قرار داده ومابقی خاک سطحی محلوط شده با کود وماسه بادی را دراطرافدریشه ها ریخته وسپس خاک اطراف ریشه را کوبیده وخاک های انتهای گودال را که قبلا تفکیک کرده بودید کلیه گودال را پر می نمائید و بشدت پای نهال کاشته شده را کوبیده و بلافاصله آبیاری می نمایید.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *