آموزش احداث باغ گردو

آموزش احداث باغ گردو

1. اموزش ایجاد باغ گردو 2. انتخاب یک محل کاشت خوب تمام گونه های گردو گونه در خاک های حاصلخیز با زهکشی خوب به بهترین شکل رشد میکنند. PH ایده آل نزدیک به حالت خنثی (5.5-7.5) است. اجتناب از کاشت در حوزه های مستعد به یخ زدگی مانند پایین دره و هر...

READ MORE